Regulamin

Postanowienia wspólne

Par. 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego michalsosin.com [zwanego dalej Sklepem], a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu:
  1. sprzedawcą jest administrator,
  2. kupującym jest użytkownik sklepu.

Par. 2. [Definicje]

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty;
 2. formularz zakupu – skrypt będący częścią Sklepu stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie zamówienia;
 3. informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez administratora pod adresem internetowym: michalsosin.com i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;
 5. spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym użytkownikom;
 6. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i zbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 243);
 7. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 8. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;
 9. towar – produkty oferowane do zakupu w sklepie;
 10. umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia;
 11. użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta ze Sklepu;
 12. zamówienie – dyspozycja zakupu towaru złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Par. 3. [Informacje podstawowe i techniczne]

 1. Administratorem Sklepu jest Michał Sosin, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, NIP: PL9181927891.
 2. Sklep oferuje produkty i usługi w zakresie rozwoju osobistego w nurcie Porozumienia bez przemocy, takie jak książki, gry, akcesoria oraz szkolenia.
 3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów
  1. przeglądarka: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
  2. rozdzielczość: 1024×768,
  3. system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,
  4. wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.
 4. Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

Par. 4. [Korzystanie ze strony internetowej Sklepu]

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.
 2. W przypadku uzyskania dodatkowej zgody użytkownika administrator ma możliwość przesyłania użytkownikom informacji handlowych.
 3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu.
 4. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami sklepu. Administrator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

Par. 5. [Odpowiedzialność]

 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Sklepu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w par. 3 ust. 2 regulaminu.
 2. Administrator nie odpowiada w szczególności za:
 1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;
 2. treści reklam umieszczanych w ramach Sklepu;
 3. spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;
 4. przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od administratora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi;
 5. szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;
 6. szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych na stronach Sklepu.
 1. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez:
 1. kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
 2. przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

Par. 6. [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z którejkolwiek z usług oferowanych w ramach Sklepu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez użytkownika profilu umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia profilu przez użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
 5. Tryb składania i realizacji zamówień, a także zawierania umowy sprzedaży określono w Par. 9. [Tryb nawiązywania umowy sprzedaży].

Par. 7. [Prawa autorskie]

 1. Niniejszy Sklep jest własnością administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością administratora. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.).
 2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika.
 3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy, nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.
 4. Przystępując do korzystania ze Sklepu, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 5. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Par. 8. [Przetwarzanie danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest administrator. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych związanych z korzystaniem ze sklepu odbywa się na zasadach opisanych w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu. /pod słowa „Polityce prywatności podlinkować Politykę prywatności/ 

Składanie i realizacja zamówień

Par. 9. [Tryb nawiązywania umowy sprzedaży]

 1. Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania przez kupującego formularza zamówienia.
 2. W przypadku wysłania zamówienia na adres elektroniczny sprzedawcy bądź poprzez inne środki komunikacji elektronicznej umowa dochodzi do skutku, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny.
 3. Kupujący może zrezygnować z towaru, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Zwracany towar należy odesłać razem z rachunkiem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego towaru przelewem na wskazany przez kupującego numer rachunku bankowego. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa kupujący. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

Par. 10. [Jakość towaru]

 1. Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość towaru.
 2. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego kupujących.

Par. 11. [Cena towaru]

 1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.
 4. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:
 1. za pobraniem. Płatność za pobraniem polega na zapłacie gotówką należnej kwoty kurierowi w momencie dostawy przesyłki. Kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę, a ten wypłaca mu gotówką kwotę należną za zamówienie. Następnie firma kurierska rozlicza się ze sklepem z otrzymanych należności. Dla klienta dowodem zapłaty za towar jest pokwitowanie przejęcia pobrania wystawione przez kuriera,
 2. na rachunek bankowy sprzedawcy przed wysyłką towaru za pomocą systemu płatności tpay.com

Par. 12. [Składanie zamówienia]

 1. Chwilą złożenia zamówienia jest wysłanie formularza zakupu albo wiadomości przez środki komunikacji elektronicznej.
 2. Potwierdzenie zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „kupuję i płacę”. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres e–mail kupującego dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy.
 3. Po złożeniu zamówienia kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży towaru oraz opłaty pocztowej za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.
 4. Brak wpłaty po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu sprzedawca dokona anulacji zamówienia.
 5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego

Par. 13. [Realizacja zamówienia]

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym sprzedawcy przesłanej przez kupującego ceny.
 2. Istnieje możliwość przyspieszenia realizacji zamówienia, gdy kupujący prześle potwierdzenie przelewu na adres elektroniczny sprzedawcy.
 3. Wysyłka towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnej ceny sprzedaży oraz opłaty pocztowej za przesyłkę.
 4. Towary wysyłane są na podany w zamówieniu adres za pośrednictwem doręczyciela:
 1. Poczty Polskiej – listu poleconego priorytetowego lub ekonomicznego,
 2. Kuriera.
 1. Wszelkie prawa i ryzyka związane z towarem przechodzą na kupującego z chwilą wydania towaru

Par. 14. [Odwołanie warsztatów]

 1. W przypadku zebrania się niewystarczającej liczby osób, warsztaty lub szkolenia stacjonarne mogą zostać odwołane przez Michał Sosin, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, NIP: PL9181927891. 
 2. W przypadku odwołania wydarzenia, Michał Sosin, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, NIP: PL9181927891 poinformuje zapisane osoby drogą mailową na adres e-mail użyty podczas składania zamówienia oraz zwróci opłatę rezerwacyjną w ciągu 14 dni, na konto bankowe wskazane przez klienta.

Par. 15. [Składanie reklamacji]

 1. Gdy kupujący zauważy uszkodzenia opakowania lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki dokonane podczas dostawy, powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela. Jeżeli towar jest uszkodzony, należy spisać protokół, a kupujący oraz doręczyciel powinni go podpisać.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią – z pominięciem danych identyfikujących wnoszącego reklamację – na stronach Sklepu.
 3. Dane kontaktowe Sklepu: adres e-mail: hello@michalsosin.comnumer telefonu: +48 722 055 055, adres do korespondencji:Michał Sosin, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

Par. 16. [Postanowienia końcowe]

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w par. 8 ust. 1 oraz par. 9 ust. 2 niniejszego regulaminu.

Par. 17. [Zmiana regulaminu]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.NVCLab.pl.
 2. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi użytkowników, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej.

Par. 18. [Wejście w życie]

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.